Algemene voorwaarden Lichter.nu

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulente: Linda Verstraten

Cliënt: degene aan wie door de gewichtsconsulente advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulente geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

De gewichtsconsulente kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts of fysiotherapeut behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulente de arts of fysiotherapeut op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Artikel 4: Verhindering

Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur, op een werkdag (maandag t/m vrijdag) voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur voor aanvang), op een werkdag, geannuleerd is, is de gewichtsconsulente gerechtigd om de afspraak (of afgenomen pakket) in rekening te brengen of in mindering te brengen op het aantal consulten behorende bij het programma. Afmeldingen of verhinderingen die in het weekend worden doorgegeven aan de gewichtsconsulente worden pas vanaf maandagochtend 8.30 uur in behandeling genomen. Afmeldingen voor afspraken op maandagen dienen dus de vrijdag (tot 18.00 uur) ervoor geannuleerd te worden. Wanneer de afspraak tijdig geannuleerd is dient deze binnen maximaal 14 dagen te worden ingehaald. Na deze 14 dagen vervalt de aanspraak op dit consult. Voor het plannen van een afspraak tot inhalen heeft zowel client als gewichtsconsulent een inspanningsverplichting. Een consult dat dient te worden ingehaald kan ook telefonisch worden afgehandeld in overleg tussen client en gewichtsconsulent.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt, deelt de gewichtsconsulente de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

Artikel 6: Betaling

De betaling aan de gewichtsconsulente dient door overboeking plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur met het geleverde traject. Deze factuur dient binnen een termijn van 14 dagen na datering betaald te zijn.

Bij overschrijding van elke 30 dagen, is de Gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota 60 dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulente gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

De kosten van het traject dienen voor aanvang van het eerste consult voldaan te zijn, na ontvangst worden de weekmenu's aangeleverd. Na het gratis intakegesprek ontvangt de cliënt per e-mail de nota voor het afgenomen traject.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulente is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulente sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulente verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulente. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulente verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulente nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulente om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingscoach ten alle tijden beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De gewichtsconsulente is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulente heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Duur & Uitloop programma

Een programma heeft een op voorhand afgesproken duur van 3 of 6 maanden. Deze periode gaat in op de ontvangstdatum van het eerste weekmenu. De client heeft tijdens de duur van het traject de beschikking over weekmenu's en toegang tot de voedingsapp. Uitloop van een programma door verhindering van consulten kent een maximale periode van 1 maand. Tijdens deze uitloop periode heeft de client het recht op ondersteuning door de gewichtsconsulent en om nog openstaande consulten in te halen. Toegang tot de voedingsapp én weekmenu's ontvangt een client enkel tijdens de vooraf afgesproken duur van het programma.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 11: Uw gegevens

De gewichtsconsulente zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De gewichtsconsulente gaat discreet om met alle vertrouwelijke gegevens.