Algemene voorwaarden Lichter.nu


Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:


Gewichtsconsulente: Linda Verstraten
Cliënt: degene aan wie door de gewichtsconsulente advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;


Artikel 2: Algemeen
De gewichtsconsulente geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.


Artikel 3: Basis
De gewichtsconsulente kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts of fysiotherapeut behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulente de arts of fysiotherapeut op de hoogte van het verloop van de behandeling.


Artikel 4: Verhindering
Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur, op een werkdag (maandag t/m vrijdag) voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur voor aanvang), op een werkdag, geannuleerd is, is de gewichtsconsulente gerechtigd om de afspraak (of afgenomen pakket) in rekening te brengen of in mindering te brengen op het aantal consulten behorende bij het programma. Afmeldingen of verhinderingen die in het weekend worden doorgegeven aan de gewichtsconsulente worden pas vanaf maandagochtend 8.30 uur in behandeling genomen. Afmeldingen voor afspraken op maandagen dienen dus de vrijdag (tot 18.00 uur) ervoor geannuleerd te worden.


Artikel 5: Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt, deelt de gewichtsconsulente de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.


Artikel 6: Betaling
De betaling aan de gewichtsconsulente dient door overboeking plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur met het geleverde traject. Deze factuur dient binnen een termijn van 14 dagen na datering betaald te zijn.


Bij overschrijding van elke 30 dagen, is de Gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.


Indien de nota 60 dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulente gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.


De kosten van het traject dienen voor aanvang van het eerste consult voldaan te zijn, na ontvangst worden de weekmenu's aangeleverd. Na het gratis intakegesprek ontvangt de cliënt per e-mail de nota voor het afgenomen traject. 


Artikel 7: Aansprakelijkheid
Het advies van de gewichtsconsulente is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulente sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulente verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulente. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulente verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulente nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulente om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingscoach ten alle tijden beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De gewichtsconsulente is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De gewichtsconsulente heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.


Artikel 9: Tussentijdse beëindiging van een programma

Wanneer de cliënt besluit eerder te stoppen met de begeleiding heeft de cliënt het recht om binnen een jaar na 1e factuurdatum om de begeleiding van de overgebleven consulten weer op te pakken. Er zal geen restitutie plaatsvinden bij een tussentijdse beëindiging van de begeleiding.

Het ontvangen van persoonlijke weekmenu's en de toegang tot de voedingsapp zal na beëindiging door de cliënt ook worden stopgezet. De  consulten moeten dus binnen een jaar zijn gebruikt, anders komen deze te vervallen. Het initiatief voor het herstarten van de begeleiding ligt na een stop bij de cliënt. 

Voorbeeld: start 01-07-2020, tussentijdse stop 16-10-2020, consulten opmaken voor 01-07-2021.


Artikel 10: Intellectuele eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.


Artikel 11: Uw gegevens
De gewichtsconsulente zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De gewichtsconsulente gaat discreet om met alle vertrouwelijke gegevens.

Mr. P.J. Troelstraweg 149
8919AA, Leeuwarden

info@lichter.nu

06-16371771

Copyright © 2022 Linda Verstraten | Privacystatement | Algemene voorwaarden